Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 - Logo

Komitet Organizacyjny

Inicjatywa Fundacji GPW, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Czepczyński Family Foundation, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Związku Harcerstwa Polskiego.

Idea została również poparta uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 września 2023 r.

Waldemar Zbytek Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości

Waldemar Zbytek

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024

Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości

Alina Bączar - Wiceprezeska Fundacji GPW

Alina Bączar

Wiceprezeska Fundacji GPW

hm. Anna Pospieszna - Zastępczyni Naczelniczki ZHP ds. Wsparcia Metodyczno-Programowego Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Anna Pospieszna

Zastępczyni Naczelniczki ZHP ds. Wsparcia Metodyczno-Programowego Związku Harcerstwa Polskiego

Margareta Przybyła - Czepczyński Family Foundation

Margareta Przybyła

Czepczyński Family Foundation

Małgorzata Sobkowicz - Wiceprezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Małgorzata Sobkowicz

Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Ewa Trybuchowicz

Dyrektor Biura Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Warszawski Instytut Bankowości jest fundacją o 30 letnim doświadczeniu pracy w obszarach: edukacji ekonomicznej, szkolenia przedstawicieli sektora finansowego, a także badania i analiz panującej rzeczywistości.

Jednym z kluczowych obszarów działalności WIB jest szeroko rozumiana edukacja finansowa. To niezwykle ważna dziedzina na każdym etapie życia człowieka, a zmieniająca się rzeczywistość sprawia, że jej obszar tematyczny stale się powiększa.
Finanse osobiste, oszczędzanie, kredyty i pożyczki, cyberbezpieczeństwo, przedsiębiorczość czy inwestowanie – to elementy, których znajomość pozwala bezpiecznie funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie.

WIB swoją aktywność, w tym zakresie rozpoczął w 2012 r. od uruchomienia dwóch projektów – Projektu BAKCYL dla dzieci i młodzieży oraz Ligi Akademickiej FinSim (d. Banrisk) dla studentów. Od 2016 r. Fundacja realizuje jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie – Program „Bankowcy dla Edukacji”, którego celem jest popularyzacja wśród uczniów, studentów i seniorów podstaw praktycznej wiedzy finansowej.

Dziś, działalność edukacyjna WIB to kilkanaście projektów, zróżnicowanych pod kątem grup odbiorców, form i częstotliwości realizacji. Łącznie uczestniczy w nich ponad 800 podmiotów – od instytucji publicznych, JST, banków i innych instytucji sektora finansowego, przez uczelnie i szkoły, po organizacje pozarządowe i media.
W przeciągu naszej działalności szkoleniowej dla sektora finansowego w naszych kursach uczestniczyło już ponad 70 500 osób.

Realizowanie efektywnej i dostosowanej do zmian w otoczeniu, misji szkoleniowej i edukacyjnej nie jest możliwe bez precyzyjnej diagnozy danego obszaru problemowego. Kluczową rolę w tym procesie, spełniają rzetelne oraz pogłębione analizy i badania, z których wnioski stanowią ważny punkt odniesienia do podejmowanych działań. Stąd, na potrzeby szeroko rozumianego sektora bankowego, ale także środowiska akademickiego, WIB powołał dwie inicjatywy, ukierunkowane na dostarczanie rekomendacji zgodnych z aktualnymi trendami obowiązującymi na świecie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków. Podstawowym celem statutowym PTE jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej oraz prowadzenie działalności opiniotwórczej na tematy społeczno-gospodarcze.

W ramach swojej działalności statutowej PTE organizuje corocznie od 1987 r. Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Olimpiada skierowana jest do uczniów techników, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, liceów ogólnokształcących. W dotychczasowych 37. edycjach Olimpiady wzięło udział ponad 335 tys. uczniów, a do zawodów bieżącej, XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło się łącznie około 7 tys. uczniów z blisko 600 szkół. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do jednej z najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników.

Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej jest realizowane także poprzez organizowanie Kongresów Ekonomistów Polskich, konferencji oraz seminariów naukowych, np. „Czwartki u Ekonomistów”. Ponadto, PTE przyznaje doroczne nagrody im. Edwarda Lipińskiego za najlepszą książkę w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz nagrody za najlepsze podręczniki w zakresie ekonomii.

Działalność PTE obejmuje także wydawanie publikacji naukowych (np. w serii wydawniczej „Nobliści z ekonomii”, „Społeczna Gospodarka Rynkowa”), oraz czasopism naukowych, np. Biuletynu PTE, a także czasopisma naukowego „Ekonomista”. Popularyzacja wiedzy ekonomicznej poprzez działalność wydawniczą to jedno z ważniejszych celów i zadań statutowych PTE.

PTE prowadzi również działalność konsultacyjno-doradczą, informacyjną oraz ekspercką w obszarze ekonomii dla różnych podmiotów gospodarczych.

Związek Harcerstwa Polskiego to największa w Polsce młodzieżowa organizacja, która zrzesza ponad 105 000 członków. Od ponad 100 lat ZHP wspiera rozwój dzieci i młodzieży, kształtuje proaktywną postawę oraz umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu. Dzieje się to dzięki codziennemu zaangażowaniu ponad 12 000 instruktorów-wolontariuszy. ZHP jest również jednym z aktywnych członków-założycieli Międzynarodowej Organizacji Ruchu Skautowego WOSM, która skupia ponad 40 mln skautów na całym świecie.

Edukacja ekonomiczna stanowi istotny element w programie wspierania i stawiania wyzwań przed wychowankami ZHP. Prowadzimy działania, które odczarowują młodym trudny obszar finansów i ekonomii oraz sprawią, że członkowie naszej organizacji nauczą się podejmować świadomie, swoje decyzje w obszarach ekonomicznych. Umożliwi to podejmowanie racjonalnych wyborów obywatelskich, uwzględniających wpływ decyzji gospodarczych na naszą codzienność i przyszłość.

To, co wyróżnia ZHP, to fakt, że nie tylko uczymy w działaniu, ale także odwołujemy je do naszych harcerskich wartości. Choć jedno z praw harcerskich dotyczy bezpośrednio finansów – „Harcerz jest oszczędny i ofiarny” – ZHP od wielu lat realizuje dedykowany program wychowania ekonomicznego dla harcerskich drużyn. Dzięki poruszaniu tematu nie tylko finansów, ale także etyki, społecznej odpowiedzialności czy budżetu obywatelskiego szeroko odpowiadamy na potrzeby młodych ludzi wynikające ze stale zmieniającego się świata.

Związek Harcerstwa Polskiego dysponuje narzędziami pracy (System Instrumentów Metodycznych), które posiadają cały dział sprawności wspierających wychowanie gospodarcze i ekonomiczne. Można wyróżnić sprawności takie jak: bankier/bankierka, skarbnik/skarbniczka czy świadomy konsument/świadoma konsumentka. Odpowiednikiem dla najmłodszych (zuchy i zuchenki), jest sprawność grosik. Zadania z zakresu ekonomii są obecne także w próbach na stopnie harcerskie. Realizacja tych zadań to nauka oszczędzania, dzielenia się, a także i rozsądnego gospodarowania zasobami.

Fundacja GPW, założona w 2015 r. przez spółki z Grupy Kapitałowej GPW, podejmuje liczne działania na rzecz edukacji finansowej społeczeństwa mając świadomość, że wiedza z tego obszaru jest kluczowa na każdym etapie naszego życia.

Naszą misją jest kształtowanie nawyku świadomego, długoterminowego oszczędzania i inwestowania na rynkach GPW. Chcemy, aby dzięki naszym działaniom więcej młodych Polaków zdobywało podstawy edukacji finansowej i poznawało mechanizmy inwestowania indywidualnego przy wykorzystaniu możliwości oferowanych przez GPW, a nasz długoterminowy cel to wzrost udziału akcji i instrumentów finansowych notowanych na giełdzie w aktywach gospodarstw domowych.

Szczególnie zależy nam, aby odbiorcy naszych inicjatyw nie tylko poszerzali swoją wiedzę teoretyczną, ale także nabywali praktyczne umiejętności z zakresu inwestowania, oszczędzania, finansów osobistych, czy przedsiębiorczości. Nasze działania kierujemy do szerokiego grona odbiorców, w szczególności do młodzieży szkolnej, nauczycieli, studentów i absolwentów, inwestorów o różnym poziomie zaawansowania, osób dorosłych, a także przedsiębiorców, w szczególności spółek giełdowych i innych, planujących swój debiut na rynkach GPW.

Nasze główne projekty to Szkoła Giełdowa, Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz Go4Poland – Wybierz Polskę! Oferujemy i prowadzimy także wizyty edukacyjne w siedzibie GPW dla młodzieży szkolnej, projekt Niebanalnie o giełdzie dedykowany nauczycielom przedmiotów zawierających treści ekonomiczne, a także inicjatywy dla studentów – Index Investment Challenge, Studenckie sesje na parkiecie oraz Konkurs na prace dyplomowe o nagrodę prezesa zarządu GPW. Od 2021 roku organizujemy cieszący się rosnącym zainteresowaniem Dzień Edukacji Finansowej. Naszą ofertę uzupełniliśmy w 2022 r. także o platformę edukacyjną Kurs na giełdę, kierowaną do wszystkich zaineresowanych giełdą i inwestowaniem.

Realizując własne projekty i wydarzenia nawiązujemy liczne partnerstwa z innymi organizacjami. Aktywnie uczestniczymy także w procesach zmian w zakresie edukacji ekonomicznej – takich jak opracowanie Krajowej Strategii Edukacji Finansowej, czy podstawy programowej przedmiotu biznes i zarządzanie. Włączamy się również w programy międzynarodowe takie jak World Investor Week, czy Global Money Week.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest organizacją pozarządową, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Programy Fundacji przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów. Dotychczas w programach Fundacji wzięło udział łącznie 8 818 445 uczniów z całego kraju. Co roku w działaniach Fundacji uczestniczy około 200 tysięcy młodych ludzi.

Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodzieży, obecnej w ponad 100 krajach. Pierwsza placówka Junior Achievement została utworzona w Stanach Zjednoczonych w 1919 r.

Sieć Junior Achievement otrzymała dwukrotną – w 2022 i 2023 roku – nominację do Pokojowej Nagrody Nobla.

Głównymi wartościami, jakimi kieruje się Fundacja są wiara w nieograniczony potencjał młodzieży oraz działanie na rzecz edukacji poprzez praktykę. Dlatego też wszystkie realizowane programy pozwalają uczniom na zdobycie rzetelnej i realnej wiedzy, uzyskiwanej bezpośrednio od praktyków i przedstawicieli świata biznesu. Ucząc poprzez działanie, oferujemy wiele możliwości praktycznego sprawdzenia wiedzy.

„Przedsiębiorczość należy rozwijać od początku edukacji młodych ludzi, ponieważ, jak żadna inna cecha, zmienia ich życie w każdym wymiarze na korzyść i pozwala lepiej przygotować się do wyzwań dorosłego, zawodowego życia. Wszystkie realizowane przez FMP programy edukacyjne pomagają uczniom odkrywać i szlifować swoją osobistą przedsiębiorczość” – tłumaczy Małgorzata Sobkowicz, Prezes Zarządu FMP.

Co roku Honorowy Patronat nad poszczególnymi programami obejmuje Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Program „Dzień przedsiębiorczości” od kilkunastu lat objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdaniem Czepczyński Family Foundation, aby nasze społeczeństwo podejmowało świadome finansowe decyzje, potrzebna jest holistyczna edukacja finansowa, włączona w program nauczania już od wczesnych lat.

Flagowym projektem CFF jest program “ABC Ekonomii” skierowany do dzieci w wieku 5-10 lat. Bazą projektu jest książka „ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów”, składająca się z 12 rozdziałów opowiadających o przygodach Zosi i Maksa, którzy poznają podstawowe kwestie ze świata finansów – m.in. skąd się biorą pieniądze, dlaczego rodzice pracują, co to jest cena i reklama lub czym jest wolontariat. Do każdego rozdziału Fundacja opracowała scenariusz zajęć, karty pracy i infografiki oraz szkolenia dla nauczycieli.

„Brak edukacji ekonomicznej jest przyczyną wielu negatywnych konsekwencji w dorosłym życiu. Nasz projekt ma na celu wyposażenie najmłodszych w umiejętności i wiedzę potrzebną do podejmowania świadomych wyborów w przyszłości.”- wyjaśnia Damian Kupczyk, prezes CFF.

Projekt ABC Ekonomii jest obecny w 1 745 placówkach oświatowych w Polsce oraz w 173 za granicą.

CFF prowadzi też inne działania promujące edukację finansową. Regularnie organizuje szkolenia i webinaria dla rodziców i nauczycieli, realizuje wolontariat pracowniczy, współpracuje z Ośrodkami Szkolenia Nauczycieli oraz Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej. Pracownicy CFF biorą udział w wydarzeniach poświęconych edukacji finansowej w kraju i za granicą. Fundacja nawiązała partnerstwa edukacyjne m.in. z: NBP, PREF, Fundacją GPW, Konfederacją Lewiatan, Deloitte, Fundacją ING czy Rotary International. CFF współpracuje z samorządami wyposażając szkoły i przedszkola w projekt „ABC Ekonomii”.

Eksperci CFF brali udział w procesie konsultacji Krajowej Strategii Edukacji Finansowej dla Polski oraz, na zaproszenie Komisji Europejskiej, wspólnych ram kompetencji finansowych dla dzieci i młodzieży opracowanych przez KE i OECD. Fundacja bierze aktywny udział w organizacji wydarzeń w ramach Global Money Week.