Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 - Logo

O projekcie

W zbliżającym się 2024 roku będziemy obchodzili rocznice:

  • 100-lecia reform gospodarczych Władysława Grabskiego;
  • 100-lecia powstania polskiego złotego;
  • 100-lecia powstania Banku Polskiego;
  • 100-lecia powstania Banku Gospodarstwa Krajowego – pełniącego po dziś dzień istotną rolę w stymulowaniu i wspieraniu rozwoju gospodarczego;
  • 100-lecia wydania „Bankructwa Małego Dżeka” książki Janusza Korczaka – powieści, która stała się pierwszym przewodnikiem przedsiębiorczości, kładąc tym samym podwaliny dla polskiej edukacji ekonomicznej.
REE 2024 - Akcent - Zębatka

Dla podkreślenia rangi i symbolicznego wymiaru inicjatywy, jako pięć największych organizacji skupionych wokół edukacji ekonomicznej zawarliśmy porozumienie na jej rzecz, zobowiązując się tym samym do skoordynowanej współpracy na rzecz wspierania idei i misji edukacji ekonomicznej.

Sygnatariuszami porozumienia są: Warszawski Instytut Bankowości (koordynator), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Związek Harcerstwa Polskiego, Fundacja GPW oraz Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Władysław Grabski

Ustanowienie – decyzją Senatu RP – roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej stanowi formę docenienia poczynionych na przestrzeni ostatnich 100 lat wysiłków tysięcy osób i instytucji zaangażowanych w popularyzowanie i przekazywanie tej jakże ważnej wiedzy, a także wyraźnym wsparciem dla inicjatyw podejmowanych obecnie zarówno przez instytucje publiczne, jak i podmioty sektora organizacji pozarządowych.

Szczególny wymiar symboliczny ma wdrażanie tych zmian w przeddzień 100. rocznicy wielkich reform gospodarczych Władysława Grabskiego, który podkreślał szczególną wagę wiedzy ekonomicznej młodego pokolenia dla budowania, rozwoju i utrwalania niepodległości Polski. Jego idee edukacyjne w tym zakresie wsparte zostały przez Janusza Korczaka, który wydał „Bankructwo małego Dżeka” – jedną z najważniejszych książek w zakresie praktycznej i powszechnej edukacji ekonomicznej jakie napisano w Polsce.

Decyzja o wprowadzeniu do szkół ponadpodstawowych nowego przedmiotu – biznes i zarządzanie oraz wdrażanie Krajowej Strategii Edukacji Finansowej mogą stać się istotnymi elementami rozwoju edukacji w tym zakresie w polskim systemie kształcenia.

Janusz Korczak